تف به جنس من
که راحت نمیشود
از چشم هیز و
زبان تیز
میخواهم بشم پسر
قیچی میگیرم به دست
کوتاه میکنم موی سر
میشم شبیه برادرم
لبخند میزنم به سایه ام
سایزم نیست لباس برادرم
بیرون میزنم و لباس میخرم
بی شک پسرم
من دیگر نیستم دختر
تمام ماجرا به خاطر مرد است
مقصد ورزشگاه و فوتبال است
این بازی با سیاست و فرهنگ است
نه توهین به مرد و اسلام است
بازیچه حرف شما و دیگران نیستم
زنده هستم و آدم نیستم
مرد ایرانی خواهرم
نا محرم نیستم