کاشت محبت
برداشت زرشک
دست بوسه مقدس وار
جواب فاک استوار
چه پاروها زدم به سوی پوچ
چه شمع ها روشن کردم برای هیچ
ای دل فاصله را بفهم
از خیال و خاطره دست بکش
گفته بودم این شوق بزرگ سراب است
از سر بی کسی با تو مانده است
دیدی آن نیمه جانت رفت
باز ماندی با این سکوت مزخرف
برای او تازه تر بهتر
برای تو کاغذ محرم تر
دورشو از این هیاهو
آدما اجرا میکنن فقط شو
بچسب به تنهایت
وقتی گنج داری همه هستن
وقتی رنج داری ثانیه ی نیستن