هرکه به سیاست رسید چاپید
دستش تا جای که رسید قاپید
پشت اسلام و دولت سنگر گرفت
هر که حرف حساب زد نفسش را برید
مثل ابراهیم که بت شکست
و بعد بت ساخت
نشستن دور هم ماه ما را گاز میزنن
دیدین سر قبر آرزوهای ما ساز میزنن
این ها نعل خر مرده را هم میکشن
اگر مقدور باشد آسمان را هم میخورن
مثل مار به دور شادی های ما میپیچن
این ها قبل از سجده به میز ریاست
مثل بلبل وعده های فراوان میدهن
اما وقتی خرشان ز پل بگذرد
فقط جیب خود را میبینن