عشق یه سفر خوشه با بلیط یک طرفه
یه بارون دل نشینه قبل طوفانه
عشق نامه های مچاله شده خیسه
صداهای جا مونده تو گوشه
گریه های پنهونی نیمه شبه
دیدارهای دزدکی کوتاهه
عشق واژه های خاموشه
دلتنگی همیشه بیداره
عشق از فاصله ها فاصله گرفتن
با رویا سر کردن
عشق دودو بغضو سر درد
اشگو کاشو انکار درد
عشق گره روی گره
چشمهای منتظر پشت پنجره
عشق سراب مستی
شراب سمی
عشق تپش های عاشقانه دل
ترک های جاودانه دل
حرف های بی منطق دل