مرد گریه نمیکنه
میمیره
یک دفعه نه
ذره ذره
عاشق نمیشه
دیوونه میشه
آروم آروم نه
یک دفعه
کوه میکنه
ولی دل نمیکنه
مثل فرهاد
زخم میخوره
ولی میبخشه
مثل یوسف
سیگار نمیکشه
درد میکشه
یه کوه بغض و
نرم میکنه
درد و دل نمیکنه
با سکوت میسازه
خودش پشت خم و
بلند میکنه
امروزش دیروز میشه
وقتی گذشته اش پیله میکنه
بار از دوش ات برمیداره
اگه یار غم اش باشی
کوه رو جا به جا میکنه
اگه دوسش داشته باشی
کویر رو باغ میکنه
اگه بهش فرصت بدی