قصه به آخر رسید
یار به مقصد رسید
مرگ به باور رسید
آزادی به زندان رسید
جوون به پیری رسید
سکوت به بچه رسید
عشق به هوس رسید
جدایی به عادت رسید
خیانت به عشق رسید
راه به چاه رسید
بی راهه به راه رسید
دین به عقل رسید
پول به خدا رسید
زنده به گور رسید
لعنت به تکرار رسید
زخم به اجبار رسید
درمان به سالم رسید
خانه به خانه دار رسید
سنگ به پرنده رسید
چوب به تبر رسید
برگ به پاییز رسید
سرما به دل رسید
حرف به شعر رسید
واژه به چشم رسید