اومدم کافه ی که همیشه با هم میومدیم
همین جا بود که قول دادیم تا آخر میمونیم
تو اون ور کافه نشسته ی با دیگری
من این ور کافه خیره شدم به تو و دیگری
تو خیلی زیباتر از قبل شدی
معلومه بیشتر از قبل به خودت میرسی
به حرفاش خیلی دقیق گوش میدی
دستاشو طولانی تر از من میگیری
لبخندتم که مثل همیشه کوکو داغه
یادش بخیر همین جا بود که باریدی و گفتی فراموشی تو محاله
حالا تو پا شدی دستاشو گرفتی و رفتی
منم اشکم چکید به داخل قهوه وقتی که رفتی