این روزا جنگ بین بد و بدترها است
انتخابات است و دوره دروغ گفتن ها
و قرار است سواری بگیرند چهارپاها
و دزدی کنند بدون ردی از پاها
و با تمام وجود
تپش قلب ما را پاییزی تر کنند
و با تمام قوا
نبض دست ما را بارانی تر کنند
و چهارسال با فامیل به به کنند
و قبر ما را تنگ و تنگ تر بکنند
و من نه میلی برای شنیدن وعده ها دارم
و نه حرفی برای گفتن به امیدوارها دارم
از امروز من کر و لالم
از سیاست و انتخابات بیش از حد بیزارم
و رای برای این نمایش ندارم