آسمان آبی پرنده نداشت
پرنده آهنی بود و نیش جنگ
کودک آواره مقصد نداشت
گریه خونین بود و باران مرگ
این چه زندگی است
که انسان برای انسان ساخت
کاش در وجود انسان
صلح خانه ای داشت