سه ماهه با هم میگذرونیم

گریه میکنیم و فحش میشنویم

ساده میگه باید جدا بشیم

نباید گل مجلس آدما بشیم

این یعنی نیومده باید بری

کاش زبون داشتی نظر میدادی

نمیدونه وجودم به وجودت بنده

مردن تو خاموشی تموم امیدمه

شایدم درست میگه بهتره بری

این دنیای کثیف دیدن نداره

نطرت چی فرار کنیم دوتایی

تف کنیم تو صورت بابایی

جنسمونم که همه جوره جوره

تو بی پدر من بی پدر مامانی