ای آینه تو هم دروغ میگی

این ریش و موی بلند مال من نیست

من هنوزم جوانم

در من نشانی از پیری نیست

ای دل تو هم دروغ میگی

او هنوز مرا دوست دارد

هنوزم پلی برای برگشت

وجود دارد وجود دارد

اما تو هم دروغ میگی

وقتی که لاک میزنی و

دستت میلرزه

وقتی که گوشیت میلرزه و

جواب نمیدی

وقتی که به زور میخندی تا بگی

همه چیز خوب و عالیه