دین من یا دین تو مهم نیست مهم نیست

پوشش من یا پوشش تو مهم نیست مهم نیست

رفتار من و تو مهم است مهم است

حیا و احترام من و تو مهم است مهم است