دیر اومده

ولی با لبخند

پوست میکنه

سیب زمینی رو

میگه آخ

دستم برید

نگاهم نکن

پرت میکنی حواسم و

میگم بذار ببینم

سر به هوای من

مقصر خودتی

زیبای من

هر چه میبنم

خونی نمیبنم

میخنده و میخندم

به این فریب شیرین

میگه ببخش عزیزم

فقط بخند همیشه

دیر اومدم میدونم

آخرین باره دیوونه