نم نم بارون و

غم من داغون و

رد دادن تماس و

روشن کردن سیگار

یه شام سرد و

یه چای تلخ و

پرت کردن گوشی و

جاری شدن اشکم

یه شعر تازه و

یه یار رفته و

یه قاب عکس و

صدای هق هقم

صدای در زدن و

آمدن دوست و

لبخند زوری و

گریه دوستم

بغل کردن و

دو سیگار و

دو بن بست و

کم شدن غمم