شب اول جدایی

خیلی سرد بود

مثل همین امشب

که باد و بارونه

گریه کردم یا نه

خوب یادم نیست

ولی خب میدونم

غم با گریه نمیمیره

هنوزم بازی میکنی

با دو تا آس دل

من دیگه نمیجنگم

واسه حرف دل

خداحافظ دیرت شده

یا شایدم دیرم شده

رفتی سلام برسون

سراب بعد دیدار