تیزی دهانم

دلم را برید

ای وای من

نگارم رنجید

حال نمیدانم

من میخندم یا آینه

حال نمیدانم

من میشکنم یا آینه

من بعد دروغ و دروغ

صداقت بی صداقت

نقاب و رنگ بازی

شادی و فلسفه سازی